Exit hotel mama

Wedstrijdreglement

I. Algemene bepalingen wedstrijd

 1. De wedstrijd 'Exit Hotel Mama' van De'Longhi Benelux S.A (de "Vennootschap") . - Generaal de Wittelaan 17A bus 1, 2800 Mechelen - BELGIUM en georganiseerd en gecoördineerd door Braun Household Belgium, met zetel te Via L. Seitz, 47 31100 Treviso, Deutschland (hierna “Braun Household” of “Organisator” genoemd).
 2. De wedstrijd is uitsluitend geldig in België, en ook alleen voor inwoners van België die ouder of voogd zijn van een kind dat het ouderlijk huis verlaat.
 3. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en schade, van welke aard of om welke reden ook, die zijn toe te schrijven aan deelname aan de wedstrijd, de toekenning van wedstrijdprijzen, en dit in welke vorm ook. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten op het promotiemateriaal en de verpakkingen die deel uitmaken van de wedstrijd.
 4. Deelname aan deze wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van dit reglement in.
 5. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

II. Deelname aan de wedstrijd

 1. De deelname aan deze wedstrijd gaat niet gepaard met een aankoopverplichting.
 2. Elke ouder mag zich slechts éénmaal per kind, per e-mailadres registreren. Dit door zich te registreren via deze link. Individuele deelnames voor persoonlijke rekening worden niet aanvaard.
 3. Elke deelname kan door de Organisator worden afgekeurd indien deze niet voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • De deelnemer is geen ouder of voogd van een kind dat het huis verlaat,
  • De deelnemer woont niet in België.
 4. Deelnemen aan deze wedstrijd kan uitsluitend tussen de periode van 12.09.2022 tot en met 16.10.2022 om 23.59 uur. Nazendingen na deze datum zullen niet in aanmerking komen.
 5. Indien, wegens overmacht of een technisch voorval buiten de wil van de Organisator, een deelname werd geannuleerd, dan kan de Organisator daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen de deelnemers aan de wedstrijd in geen geval een schadevergoeding van hen eisen.
 6. De deelname is slechts geldig als alle verplichte gegevens, zoals vermeld op deze link, zijn medegedeeld.
 7. Elke deelnemer dient identificeerbaar te zijn via e-mailadres, naam en voornaam en adres. Elke deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en de volledigheid van zijn gegevens. Registraties worden aangemaakt per persoon. Elke persoon mag zich slechts éénmaal per kind registreren.
 8. Onvolledige deelnames, alsook deelnames in andere naam, deelnames die incorrecte gegevens bevatten, deelnames die niet stroken met de algemeen aanvaardbare zeden, deelnames die in elke andere dan de voorziene vorm worden ingestuurd of die de bepalingen in dit reglement niet respecteren worden uitgesloten. De persoon die de foutieve kandidaatstelling instuurde, zal in dat geval worden gediskwalificeerd voor de opdracht. Dit artikel is van toepassing op alle in dit reglement omschreven acties die deel uitmaken van 'Exit Hotel Mama' 2022.
 9. De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht om een deelname uit te sluiten en de doorgegeven kandidaatstelling in alle communicatiekanalen te wissen of te eisen dat deze gewist worden alsook dat deze nog verder verspreid wordt daar de naam van Braun Household, de actie of aanverwanten eraan gekoppeld zijn. Ook deelnemers die het reglement niet respecteren, vooral in het geval van vermoeden van vals spelen of bedrog tijdens de deelname aan de actie, zullen verwijderd worden. De organisatie moet de verwijderde deelnemers hier niet van op de hoogte stellen. Dit artikel is van toepassing op alle in dit reglement omschreven acties die deel uitmaken van 'Exit Hotel Mama' 2022.

III. Actieverloop en bepaling van de winnaars

 1. Uit alle inzendingen die binnen de voorwaarden vallen, worden er 10 winnaars geselecteerd door Braun Household.
 2. De desbetreffende deelnemers worden als Winnaars (hierna: de 'Winnaars') verder aangesproken om de prijs te ontvangen.
 3. Tijdens haar selectie houdt de Jury rekening met het geheel van inzendingen die door de deelnemers werden voorgesteld vanaf de eerste dag van de actie.
 4. Beslissingen van de Jury zijn niet vatbaar voor beroep.
 5. De namen van de Winnaars worden op 20 oktober door de Organisator via de Instagrampagina en de Facebookpagina bekendgemaakt. De Winnaars worden ook persoonlijk verwittigd via e-mail.
 6. Niet geselecteerde deelnemers zullen niet op de hoogte worden gebracht van het feit dat ze niet gewonnen hebben.

IV. Prijzen en overhandiging van de prijzen

 1. Na afsluiting van de actie en aanduiding van de Winnaars door de Jury wordt een prijs overhandigd aan de winnende deelnemers.
 2. Deze prijs omvat een Braun huishoudset met 7 huishoudtoestellen met de volgende productcodes: KF3120WH, WK3000WH, HT3010WH, JB1050WH, CJ3050WH, MQ500 Soup, SI1050BL.
 3. De Organisator kan de namen van de Winnaars, en de eventuele foto's of video's die bij deze prijsuitreiking worden gemaakt, voor promotionele doeleinden gebruiken. De prijzen mogen door de desbetreffende Winnaar niet worden doorverkocht.

V. Registratie van een deelnemer op de website

 1. De Organisator garandeert dat zij zelf geen enkele deelnemer zal registreren op deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze deelnemer.
 2. Namen of voornamen van deelnemers zullen niet zichtbaar zijn op de website en ook niet gedeeld worden met derden.

VI. Klachten en geschillen

 1. In geval van klachten kan de consument steeds contact opnemen met Braun Household via het nummer 015/28.08.40 of door een schriftelijke aanvraag te richten naar Braun Household via de contactpagina - Exit Hotel Mama - Braun Household Belgium - Generaal de Wittelaan 17A bus 1, 2800 Mechelen - BELGIUM. Door deelname aan de wedstrijd erkent de deelnemer dat Braun Household finaal kan beslissen omtrent iedere klacht.
 2. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Braun Household. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen.

VII. Privacybepalingen

 1. Braun Household handelt conform de Europese wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 2. De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijd, worden geregistreerd in de bestanden van Braun Household. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren waarvoor de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij deelname aan deze actie. Ze kunnen worden medegedeeld aan partners met wie Braun Household samenwerkt. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft kosteloos recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun behandeling met het oog op de direct marketing van Braun Household.
 3. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer zijn goedkeuring tot de verzameling en het gebruik door Braun Household en haar betrokken partners van deze informatie. Conform de wet kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren via infoprivacy.be@delonghigroup.com. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd, aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd.
 4. De gegevens van de deelnemers worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden.
 5. De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de Organisator publiek maakt, kunnen niet tegen de Organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de Organisator.